User contributions

From NCOR Wiki
For 91.212.226.3 talk block log logs
Jump to navigationJump to search

This IP address is currently blocked. The latest block log entry is provided below for reference:

Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 10:39, 2 November 2010 diff hist +7,277 Main Page<a href="http://webwphebe.dousetsu.com/0.html#">ïîðíî âèäåîðîëèêè îíëàéí áåç ñìñ ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a> <a href="http://webwphebe.dousetsu.com/1.html#">sp 3 êðÿêíóòàÿ</a> <a href="http://webwphebe.d
 • 10:24, 2 November 2010 diff hist -149 Main Page<a href="http://medovichz7f.narod.ru/645.html#">mapdrives</a> <a href="http://medovichz7f.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://medovichz7f.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://me
 • 10:14, 2 November 2010 diff hist +82 Main Page<a href="http://dronkogpx5.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://dronkogpx5.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://dronkogpx5.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://dronkog
 • 10:04, 2 November 2010 diff hist -2 Main Page<a href="http://frezzagow4.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://frezzagow4.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://backueskqy.narod.ru/22.html#">mappoint 2009</a> <a href="http://ba
 • 09:55, 2 November 2010 diff hist +11 Main Page<a href="http://albertsv3b.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://albertsv3b.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://albertsv3b.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://alberts
 • 09:16, 2 November 2010 diff hist -36 Main Page<a href="http://oriticjrz.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://oriticjrz.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://oriticjrz.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://oriticjrz.
 • 08:56, 2 November 2010 diff hist +15 Main Page<a href="http://antonismt1.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://antonismt1.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://antonismt1.narod.ru/161.html#">mapgps 7 ñêà÷àòü</a> <a href="http:
 • 08:46, 2 November 2010 diff hist +24 Main Page<a href="http://zarix5b.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://zarix5b.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://zarix5b.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://zarix5b.narod.ru
 • 08:27, 2 November 2010 diff hist -7 Main Page<a href="http://maderz7f.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://maderz7f.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://maderz7f.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://maderz7f.naro
 • 08:16, 2 November 2010 diff hist +37 Main Page<a href="http://hymercksz.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://hymercksz.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://hymercksz.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://hymercksz.
 • 07:55, 2 November 2010 diff hist -7 Main Page<a href="http://borla198g.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://borla198g.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://borla198g.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://adriddks1.
 • 07:45, 2 November 2010 diff hist -167 Main Page<a href="http://orick2bjq.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://liborioox5.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://liborioox5.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://liborioo
 • 07:05, 2 November 2010 diff hist -30 Main Page<a href="http://robinsonz5d.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://robinsonz5d.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://robinsonz5d.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://robi
 • 06:12, 2 November 2010 diff hist +135 Main Page<a href="http://voigt4ckq.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://voigt4ckq.narod.ru/663.html#">mapbuilder for google maps ñêà÷àòü</a> <a href="http://voigt4ckq.narod.ru/map-1.html#">map 1</a>
 • 05:51, 2 November 2010 diff hist -92 Main Page<a href="http://logetz7.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://logetz7.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://politano4cjt.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://politano4cj
 • 05:41, 2 November 2010 diff hist +179 Main Page<a href="http://heffingtonjpw.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://heffingtonjpw.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://heffingtonjpw.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http:
 • 05:32, 2 November 2010 diff hist -98 Main Page<a href="http://sigworthx4c.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://sigworthx4c.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://sigworthx4c.narod.ru/map-4.html#">map 4</a> <a href="http://sigw
 • 05:25, 2 November 2010 diff hist +11 Main Page<a href="http://thanem29fn.narod.ru/map-5.html#">map 5</a> <a href="http://krentzahow.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://krentzahow.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://krentza
 • 05:12, 2 November 2010 diff hist +2,831 Main Page<a href="http://standkez6f.narod.ru/map-1.html#">map 1</a> <a href="http://standkez6f.narod.ru/map-2.html#">map 2</a> <a href="http://standkez6f.narod.ru/map-3.html#">map 3</a> <a href="http://standke
 • 23:14, 1 November 2010 diff hist -4,861 Main Pagev534Dy <a href="http://zmpgdeewsrje.com/">zmpgdeewsrje</a>, [url=http://pyefaynainks.com/]pyefaynainks[/url], [link=http://iigomelftdsh.com/]iigomelftdsh[/link], http://vztccdpnzdet.com/
 • 20:11, 28 October 2010 diff hist -184 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/460.html#">äèêèé ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/461.html#">ñêà÷àòü microsoft word 2010 áåñïëàòíî</a> <a href="http://rosengren08f.nar
 • 19:48, 28 October 2010 diff hist +150 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/409.html#">ñêà÷àòü ôèëüì ãîðîä</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/410.html#">ñêà÷àòü êëèï lady gaga alejandro</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/411
 • 19:25, 28 October 2010 diff hist -99 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/358.html#">ãàãà àëåõàíäðî ñêà÷àòü áåñïëàòíî mp3</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/359.html#">ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèÿ ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a> <a
 • 19:03, 28 October 2010 diff hist -47 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/307.html#">âûáèðàé ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/308.html#">ñêà÷àòü 2 îêíà</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/309.html#">matr
 • 18:40, 28 October 2010 diff hist +136 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/256.html#">êîðîíà ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/257.html#">ñêà÷àòü âñå áåñïëàòíî òîððåíò</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/2
 • 18:17, 28 October 2010 diff hist +214 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/205.html#">àêòèâàòîð äëÿ 7 ñêà÷àòü</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/206.html#">ñêà÷àòü ñóìåðêè áåñïëàòíî íà òåëåôîí</a> <a href="http://rosengren08f.nar
 • 17:54, 28 October 2010 diff hist -120 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/154.html#">íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñêà÷àòü</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/155.html#">ñêà÷àòü ñîõðàíåíèÿ</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/156.html#">
 • 17:32, 28 October 2010 diff hist -150 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/103.html#">ñêà÷àòü red alert 2</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/104.html#">ðóññêèé íîä ñêà÷àòü</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/105.html#">ñêà÷à
 • 17:09, 28 October 2010 diff hist +137 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/51.html#">ñêà÷àòü ãàëàêòèêó 5.4 1 áåñïëàòíî</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/52.html#">ñêîðîñòü ôèëüì ñêà÷àòü</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/5
 • 16:45, 28 October 2010 diff hist +3,994 Main Page<a href="http://rosengren08f.narod.ru/0.html#">wpe pro ñêà÷àòü</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/1.html#">ñêà÷àòü ïîëíóþ âåðñèþ àíòèâèðóñà nod32</a> <a href="http://rosengren08f.narod.ru/2.htm
 • 18:29, 24 October 2010 diff hist -14 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/video-3gp-skachat.html">video 3gp ñêà÷àòü</a>
 • 18:10, 24 October 2010 diff hist -26 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/modern-warfare-4-skachat.html">modern warfare 4 ñêà÷àòü</a>
 • 17:50, 24 October 2010 diff hist +17 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/divnyj-sad-skachat-besplatno.html">äèâíûé ñàä ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>
 • 17:32, 24 October 2010 diff hist -3 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/basy-skachat-besplatno.html">áàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>
 • 17:13, 24 October 2010 diff hist +6 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-ulead-videostudio-plus.html">ñêà÷àòü ulead videostudio plus</a>
 • 16:53, 24 October 2010 diff hist -3 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-russkih-botov.html">ñêà÷àòü ðóññêèõ áîòîâ</a>
 • 16:33, 24 October 2010 diff hist +17 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/klas-1-skachat-besplatno.html">klas 1 ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>
 • 16:12, 24 October 2010 diff hist -18 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-ventrilo-rus.html">ñêà÷àòü ventrilo rus</a>
 • 15:52, 24 October 2010 diff hist -27 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-office-bez-klyucha.html">ñêà÷àòü office áåç êëþ÷à</a>
 • 15:33, 24 October 2010 diff hist -10 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/samsung-drajvera-skachat-besplatno.html">samsung äðàéâåðà ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>
 • 15:13, 24 October 2010 diff hist +20 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/anglijskij-yazyk-vereschagina-skachat.html">àíãëèéñêèé ÿçûê âåðåùàãèíà ñêà÷àòü</a>
 • 14:53, 24 October 2010 diff hist +6 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-temy-na-telefon-samsung.html">ñêà÷àòü òåìû íà òåëåôîí samsung</a>
 • 14:32, 24 October 2010 diff hist +20 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/torentino-ru-skachat-besplatno.html">torentino ru ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>
 • 14:12, 24 October 2010 diff hist -38 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/mp3-k-filmam-skachat.html">mp3 ê ôèëüìàì ñêà÷àòü</a>
 • 13:51, 24 October 2010 diff hist +24 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-besplatno-igru-countre-strike.html">ñêà÷àòü áåñïëàòíî èãðó countre strike</a>
 • 13:30, 24 October 2010 diff hist -13 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-besplatnye-fajly.html">ñêà÷àòü áåñïëàòíûå ôàéëû</a>
 • 13:09, 24 October 2010 diff hist +38 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-filmy-goda-besplatno.html">ñêà÷àòü ôèëüìû ãîäà áåñïëàòíî</a>
 • 12:48, 24 October 2010 diff hist -47 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/firefox-4.0-skachat.html">firefox 4.0 ñêà÷àòü</a>
 • 12:28, 24 October 2010 diff hist -6 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/skachat-pesni-kamenskoj-i-potapa.html">ñêà÷àòü ïåñíè êàìåíñêîé è ïîòàïà</a>
 • 12:08, 24 October 2010 diff hist +34 Main Page<a href="http://antinarelli6fow.narod.ru/reshebnik-9-klass-skachat-besplatno.html">ðåøåáíèê 9 êëàññ ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)